277 271 916 info@domyspozemkem.cz

NAŠE SLUŽBY

Asistence při zajištění hypotečního úvěru

Pro své klienty v případě potřeby zajistíme nejenom osobního hypotečního makléře, který se jim plně věnuje, ale i všechny podklady týkající se předmětné nemovitosti požadované bankou pro posouzení žádosti.

Pomoc s výběrem a zrealizováním koupě pozemku

Zprostředkujeme koupi vybraného pozemku, a to jak z námi nabízeného portfolia, tak případně i individuálně nalezeného, pokud klientům žádný nevyhovuje.

Předprojektová příprava

Zjištění místních regulativů, pomoc při výběru vhodného typu domu s ohledem na představu zákazníka a územně-plánovací situaci daného pozemku, výškové zaměření pozemku, studie hmotového a dispozičního řešení, osazení domu na pozemek, apod.

Zajištění vybraného typového projektu a jeho úprav dle požadavků

Zhotovení stavební projektové dokumentace pro ohlášení stavby (žádost o stavební povolení), výkazu výměr, projektu směrového a výškového osazení vybraného domu s napojením na existující inženýrské sítě a zařízení pro jejich odběr, doprojektování zpevněných ploch, terénních úprav atd.

Případně kompletní vypracování individuálního projektu

Pokud mají klienti natolik specifické požadavky, že jim nevyhovuje žádný typový projekt, zajistíme vypracování projektu individuálního, kdy klient sám spolupracuje s projektantem a tak přímo ovlivňuje výsledek. Po vypracování klientem schváleného projektu se pak již postupuje stejně, jako v případě typového.

Kompletní inženýring vedoucí k získání stavebního povolení

Zastoupení a následné vyřízení veškerých veřejnoprávních jednání směřujících k úspěšnému výsledku stavebního, popř. vodoprávního řízení, včetně zajištění veškerých podkladů, která tato řízení vyžadují.

Zajištění realizační stavební firmy a dalších dodavatelů

Tato služba obsahuje nejenom samotné zajištění dodavatele vlastní realizace stavby, případně dalších subdodavatelů, ale i důslednou následnou kontrolu jejich práce. Samozřejmostí je i zpracování a zajištění klientských změn. Úschova a kompletace všech certifikátů a záručních listů zabudovaných výrobků.

Provádění kompletního stavebního dozoru investora

Rozšířený stavební dozor, komunikace se stavební firmou, kontrola stavebního deníku, kontrola úplnosti a správnosti provedení všech etap, důsledná kontrola všech trvale zakrytých konstrukcí před jejich uzavřením.

Asistence při převzetí jednotlivých etap i hotového díla, včetně zpracování předávacích protokolů

Osobní účast při přebírání jednotlivých ukončených etap stavby i konečném převzetí hotového díla. Vypracování, případně kontrola úplnosti a správnosti předávacích protokolů. Dohled nad skutečným správným provedením všech přebíraných prací.

Příprava veškerých podkladů ke kolaudaci a účast při kolaudačním řízení

Kontrola připravenosti stavby a následné zajištění termínu kolaudace. Opatření a kompletace veškerých podkladů požadovaných příslušným Stavebním úřadem v rámci kolaudačního řízení a osobní účast při tomto úkonu.

Vypracování podkladů pro zápis do Katastru nemovitostí a jejich podání

Kompletace a kontrola správnosti všech podkladů nutných pro zápis do místně příslušného Katastru nemovitostí. Vypracování a samotné podání návrhu na vklad, případně změnu zápisu do Katastru nemovitostí.277 271 916

Po - Ne
8:00 - 20:00

nebo